Ward Profile

Ward Number Ward Officer ( Name, Number & eMail) Zone Officer (Wherever relevant (Name, Number & eMail)sort descending Localities
12   A.Bala maddaiah, TPBO,9849971092  
51   A.Naga Shankar, J.A., 9014832929  
28   B. Subramanyam, 9701434008  
29   B.Anjaneyulu goud, S.I.,9849908480  
8   B.Maddaiah, S.I.,9849908489  
5   B.Nagaraju, S.I.,9849908483  
46   C.Ramesh Babu, S.I., 9849908479  
50   C.V.Ramana, S.I., 9849908474  
14   D. Khasim ,9703724557  
18   D.Narasimhaiah, 9032566840  
42   D.Subhakar, Sr.Asst., 9912482647  
16   G.Suhail Ahmed,9885891499  
34   Hayath Moin, TPBO, 8333903565  
31   K. Govindu, 8096554013  
23   K.Parasharamudu, S.I.,9849908470  
3   K.Rafiq Ahmed,9395513099  
24   K.Ramakrishna, 7306785264  
26   K.Venkateswarlu, 9963628366  
10   M.C.Venkateswarlu, 9989219569  
44   M.Nagaraju, R.I., 9849908462  

Pages