మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నప్పుడే ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని ఆస్వాధీంచగలమని జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్.సత్యనారాయణ సూచించారు.