కర్నూల్ నగరంలోని ఎల్కూరు బంగ్లాలో హ్యాపీ సండే కార్యక్రమం