కమిషనర్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో కలిసి నగరంలో పర్యటించారు